Manfred de Graaf is het niet gelukt. Hij is in figuurlijke zin besmeurd met pek en veren het rivierland uit gejaagd. Waar hij in alle openheid een plan presenteerde voor het samenvoegen van een aantal gemeenten in het rivierengebied is burgemeester Miranda de Vries in alle stilte aan de realisatie van de gemeente West Betuwe begonnen. We hebben het niet over de gesprekken die momenteel gaande zijn tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal waar, na de gebeurtenissen van 16 december, ook de burger van Geldermalsen over mee mag praten. Wat dit waard is hebben we gezien bij “het spoor Tricht”, de realisatie van “de Pluk”, de situatie aan de Herman Kuijkstraat en de 60 jaar oude belofte van de 2de Lingebrug om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wij zijn wel zeer benieuwd hoe men deze fusie wil realiseren zonder de inwoners van Lingewaal en Neerijnen en/of de Provincie de rekening van het financiële wanbeleid van Geldermalsen te presenteren.

De realisatie van een AZC had ook de fusie tussen deze drie gemeenten een stuk dichterbij kunnen brengen. Verhogingen van de OZB in Neerijnen en Lingewaal hadden dan grotendeels jaren vooruit geschoven kunnen worden. Wie denkt dan nog aan de financiële erfenis uit het oude Geldermalsen?

BWB 1De complexiteit van de lokale politiek is schijnbaar groter dan  de meeste raadsleden kunnen bevatten en burgemeester de Vries is een maatje te groot voor de “voltallige” raad van Geldermalsen. Zo heeft zij ondertussen met instemming van deze raad een “technische” en “deels organisatorische fusie” gerealiseerd tussen Geldermalsen, Tiel en Culemborg. Nu zullen er wel een paar overeind veren en stellen dat er geen sprake is van een fusie tussen deze drie gemeenten.

Zo kan men dit natuurlijk zien. Zij spreken van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Wij kijken daar iets anders tegenaan. Fusies vinden nooit plaats in één dag. Meestal wordt eerst het bestuur samengevoegd en daarna een technische fusie van de IT infrastructuur. Daarna duurt het vaak nog jaren voordat afdelingen zijn versmolten in een nieuwe organisatie.

Burgemeester de Vries heeft ingezien dat dit in de Betuwe niet gaat werken. Zij kiest ervoor om de weg naar de gemeente West Betuwe om te draaien. Zij heeft hiervoor begin vorig jaar, “met instemming van de Raad”, dus een GR afgesloten tussen deze drie gemeenten met de naam Bedrijfsvoering West Betuwe (BWB). Binnen dit samenwerkingsverband zijn de backoffice activiteiten financiën, personeel & organisatie en ICT ondergebracht. Belangrijk voor het vervolg van het verhaal is te onthouden dat alle ambtenaren voor deze afdelingen nu werkzaam zijn in Culemborg. Opgenomen in deze regeling is de mogelijkheid om daarin ook de resterende activiteiten en ambtenaren onder te brengen. Dit is dus al door de raad gemandateerd aan het college.

Wij zien hierin dus de fusie van alle backoffice en mogelijk in de toekomst de frontoffice activiteiten van deze drie gemeenten. Invloed die de raad op dergelijke regelingen kan uitoefenen is zeer gering of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Dit is de democratie volgens de regels van “uw” burgemeester.

Burgers van Geldermalsen, u wordt in de maling genomen!

BWB 2Ten behoeve van deze aanstaande fusie is er een glasvezelnetwerk aangelegd, kosten rond de 3,4 miljoen euro. Dan is een stukje taart wel op zijn plaats.

De kosten worden over de drie gemeenten naar rato verdeeld, 50% voor Tiel, Culemborg en Geldermalsen ieder 25%. Later kunnen ook de gemeenten Neerijnen en Lingewaal gebruik maken van de BWB. Dit is wel een erg vreemde opmerking wanneer Geldermalsen van plan is te fuseren met deze twee gemeenten.

Terug naar de techniek. Gekozen is, volgens de informatie die wij hebben, voor dedicated glasvezelnetwerk met een ring-topologie en twee datacentra, één in Culemborg en één in Tiel.

Waarom er ruim drie miljoen in dit netwerk gestoken moest worden is een absoluut raadsel. Een vraag in de raad van Leefbaar Geldermalsen hierover kon de burgemeester niet beantwoorden en wekte irritatie op aan de kant van Dorpsbelangen. Het netwerk lag er toch al? Blijkbaar neemt men bij deze partij haar controlerende taak niet zo nauw.

De keuze voor twee datacentra is goed te verklaren. Je wilt immers data veiligstellen zodat deze niet verloren gaat bij een eventuele calamiteit. Dat dit moet door een schaduwcentra is voor backoffice activiteiten nog maar de vraag. Voor de datasynchronisatie tussen deze twee centra kan echter prima worden volstaan met een VPN verbinding via het internet of een huurlijn. Alle ambtenaren werken immers volgens de gemeente in Culemborg waar ook de server staat. Een beschikbaarheid van 100% is dan onnodig, zeker voor een backoffice afdeling. De uptime van 99.9 % geldend voor het internet is hiervoor ruim voldoende en bedenk dan ook dat het synchroniseren 7x 24 uur doorgaat.

De sociale wijkteams, de front office van de gemeente, maken gebruik van de applicatie GWS4all, het informatiesysteem van Centric. Hiervoor moeten de medewerkers via het internet via een VPN verbinding inloggen bij het datacentrum van Centric. Centric op zijn beurt, haalt de gegevens van de burger opnieuw via een VPN verbinding op bij de verschillende data servers, zoals van de GBA (gemeentelijk basisadministratie) zorginstellingen en straks misschien iemands patiëntendossier. Niets verbaast mij tegenwoordig meer.

Note: in deze applicatie is een voorziening dat cliënten het logfile van hun dossier kunnen inzien. Na eerst een toezegging van de gemeente dat deze open gezet zou worden wist Wiendels later te vertellen dat deze voor de cliënten dicht gezet zou worden. De gemeente wenst ook hier blijkbaar geen pottenkijkers.

Stel nu dat er een andere reden voor dit dedicated netwerk is, zoals bijvoorbeeld de komst van de gemeente West-Betuwe en daarvoor is een glasvezel netwerk noodzakelijk, dan nog is hier geld over de balk gesmeten.

Er ligt namelijk al glas tussen Tiel en Geldermalsen. Het gaat hier om het netwerk van Hondsgemet  welke verbonden is met het glasvezel netwerk in Tiel. Een probleem zou kunnen zijn dat dit niet redundant is maar dit is op te lossen tegen een fractie van de 3,4 miljoen die nu is uitgegeven. Met deze keuze hadden ook de ondernemers op Hondsgemet  geprofiteerd en zou zelfs de grond voor het bedrijfsleven een stuk aantrekkelijker worden.

We kunnen dus zonder meer stellen dat onder de bezielende leiding van burgemeester de Vries 3,4 miljoen aan gemeenschapsgeld door het putje is gespoeld.

Binnen gemeenten wordt het uitbesteden van werk steeds populairder. Men doet dit door het aangaan van Gemeenschappelijke Regelingen. Je hoort raadsleden wel eens klagen dat ze steeds minder invloed hebben over de uitbestede werkzaamheden en dat is helaas waar. Zij hebben dit echter zelf goedgekeurd. Maar ik voorspel u dat men straks als oplossing voor dit probleem de keuze voorgelegd krijgen om te fuseren.

Voilà, EEN BESTUURLIJKE FUSIE en de gemeente West Betuwe is een feit!

BWB 5