stcrt-2015-36992-(2)-1

1. Aanleiding

Op 22 september 2015 is een verzoek ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren nabij de woning Jan van Zantenstraat 69, Meteren.

2. Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, is het gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder) en heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Nabij de woning is sprake van een hoge parkeerdruk. Hiermee is de noodzaak van een dergelijke parkeerplaats aangetoond. De gehandicaptenparkeerplaats wordt slechts tijdelijk gereserveerd. Wanneer de aanvrager niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de plaats (b.v. overlijden, verhuizing, geen autobezit meer, gewijzigde parkeeromstandigheden bij de woning etc.) heeft deze geen recht meer op deze gehandicaptenparkeerplaats.

3. Juridische grondslag

•Vereiste verkeersbesluit

   Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

•Bevoegdheid

  Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Mandaatbesluit Geldermalsen 2013 van Burgemeester en Wethouders (23 april 2013) is de teamleider Civiele Techniek, afdeling Ruimtelijk Beheer bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Bekendmaking

Dit besluit wordt op 22 oktober 2015 bekend gemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een mededeling geplaatst in het Nieuwsblad Geldermalsen.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Jan van Zantenstraat 69, Meteren, middels de plaatsing van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager en een kruis in het straatwerk;
 • het opheffen van bovenstaande maatregelen indien de aanvrager geen recht meer heeft op de genoemde plaats.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening

Geldermalsen, 14 oktober 2015

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
namens dezen,
K.Vos
Teamleider Civiele Techniek

MEDEDELINGEN
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan in de Staatscourant.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Afschriften

 • R. van Westerop, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid
 • R. Dul, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid / Team De Waarden / Locatie Geldermalsen
 • J. van der Wal
 • Aanvrager


1. Aanleiding

Op 23 september 2015 is een verzoek ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren nabij de woning Jan van Zantenstraat 67, Meteren.

2. Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, is het gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder) en heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Nabij de woning is sprake van een hoge parkeerdruk. Hiermee is de noodzaak van een dergelijke parkeerplaats aangetoond.
De gehandicaptenparkeerplaats wordt slechts tijdelijk gereserveerd. Wanneer de aanvrager niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de plaats (b.v. overlijden, verhuizing, geen autobezit meer, gewijzigde parkeeromstandigheden bij de woning etc.) heeft deze geen recht meer op deze gehandicaptenparkeerplaats.

3. Juridische grondslag

•Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
•Bevoegdheid
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Mandaatbesluit Geldermalsen 2013 van Burgemeester en Wethouders (23 april 2013) is de teamleider Civiele Techniek, afdeling Ruimtelijk Beheer bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. B
ekendmaking

Dit besluit wordt op 22 oktober 2015 bekend gemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een mededeling geplaatst in het Nieuwsblad Geldermalsen.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1.het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Jan van Zantenstraat 67, Meteren, middels de
  plaatsing van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met
  eeen onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager en een kruis in het straatwerk;
 • 2.het opheffen van bovenstaande maatregelen indien de aanvrager geen recht meer heeft op de genoemde plaats.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening
Geldermalsen, 14 oktober 2015
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
namens dezen,
K.Vos
Teamleider Civiele Techniek

MEDEDELINGEN
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan in de Staatscourant.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Afschriften

 • 1.R. van Westerop, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid
 • 2.R. Dul, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid / Team De Waarden / Locatie Geldermalsen
 • 3.J. van der Wal
 • 4.Aanvrager

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen maken bekend, dat met ingang van 1 oktober 2015 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis, ter inzage ligt de volgende ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken:
Zaaknummer: 0214 41378
* Aanvrager: Nieuwe Merwede Beheer BV
* Locatie: Plettenburglaan 1, Geldermalsen
* Voor: Aanvraag omgevingsvergunning bouwen, milieu en afwijken van regels voor ruimtelijke ordening voor het oprichten van een tankstation voor het wegverkeer met een Bio-LNG tankstation inclusief bijbehorende activiteiten.
* Datum ontwerp: 24 september 2015
De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op IDN NL.IMRO.0236.GDMLNGPlettenbln1-ON01.
Zienswijzen
In verband met deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevoerd. Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot en met 29 oktober 2015 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan tot uiterlijk één week voor het einde van de inzagentermijn een afspraak worden gemaakt met mevrouw Winkler, telefoon 0344-579314 of met de heer Oldebesten, telefoon 0345-586611. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.
Bij het indienen van een zienswijze kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet bekend te maken.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Met ingang van vrijdag 2 oktober 2015 ligt voor zes weken op grond van artikel 3.8 lid 1 en artikel 3.32 Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen:

  1. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Tunnelweg 11, Geldermalsen”;
  2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor het bouwen van 39 appartementen met bijbehorende voorzieningen.

De beroepstermijn van zes weken eindigt op donderdag 12 november 2015.

Toelichting op de planstukken

Het plangebied van het bestemmingsplan wordt begrensd door de Tunnelweg, de Haagdoornstraat, de Esdoornstraat en de Burgemeester Vernèdelaan te Geldermalsen. Het bestemmingsplan de omgevingsvergunning beogen de bouw van 39 sociale huurappartementen met bijhorende voorzieningen op dit terrein mogelijk te maken.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • In paragraaf 4.2.1 van de toelichting van het bestemmingsplan is verduidelijkt dat de parkeerplaatsen rondom het appartementencomplex openbaar toegankelijk zullen zijn.
  • In paragraaf 4.1.6 van de toelichting van het bestemmingsplan is een passage toegevoegd over de afname van het aantal toegestane woningen, waardoor externe veiligheidsrisico’s per definitie afnemen door de vaststelling van het bestemmingsplan.
  • Artikel 3.1.2 sub g van de regels is verwijderd, omdat het appartementencomplex (evenals het reeds toegestane complex) juist een afwijkende vorm heeft ten opzichte van de overwegend voorkomende eengezinswoningen in het straatbeeld.
  • Aan de omgevingsvergunning is een aantal voorschriften toegevoegd ter beperking van overlast en kans op schade. Deze voorschriften hebben betrekking op de wijze van funderen, het aanbieden van een nulopname bij woningen in de omgeving en kaders waaraan een goed te keuren bouwplaatsinrichting en routeplan zal moeten voldoen.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Dit betekent dat ook tegen de omgevingsvergunning alleen beroep kan worden aangetekend indien tijdig een zienswijze wordt ingediend ten aanzien van het ontwerp.
Raadplegen planstukken:
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de gemeentelijke website: www.geldermalsen.nl > Afspraak maken > Inzien stukken of via (0345) 586 611.
Het bestemmingsplan is op de website www.geldermalsen.nl in PDF-vorm te raadplegen (onder het kopje ‘bestemmingsplannen). De planstukken zijn tevens digitaal te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor het volgende planidentificatienummer gebruiken: NL.IMRO.0236.GDMTunnelweg11-VSG1.

Reageren

Gedurende de beroepstermijn (tot en met 12 november 2015) kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Tegen de wijzigingen kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld. Belanghebbenden die menen dat op grond van hun spoedeisend belang het bestemmingsplan of één van de gecoördineerde besluiten niet in werking kan treden, hebben tevens de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Omdat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is, zal een versnelde behandeling bij de Raad van State plaatsvinden. In dit verband dienen alle beroepsgronden gedurende de beroepstermijn worden aangevoerd, na de beroepstermijn mogen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Met ingang van vrijdag 18 september 2015 ligt voor zes weken op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen:

  1. het ontwerp van het bestemmingsplan “Koningsweg 22”.
  2. het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Koningsweg”

De zienswijzentermijn van zes weken eindigt op donderdag 30 oktober 2015.

Toelichting op de stukken

Het plangebied is gelegen in de Emmawijk in Geldermalsen en omvat het perceel Koningsweg 22/ Van Houtenstraat 1 te Geldermalsen. Het wordt begrensd door de Koningsweg aan de westkant, de Van Houtenstraat aan de oostkant en het perceel Van Houtenstraat 5 aan de zuidkant en het perceel Van Hogendorpstraat 15 (zwembad) aan de noordkant.

  Ontwerp bestemmingsplan Koningsweg 22
  Het bestemmingsplan moet het mogelijk maken om een complex voor kleinschalig groepswonen met 32 zorgplaatsen voor dementerende ouderen te realiseren. Het geheel is een initiatief van de stichting Kleurrijk Wonen, dat niet uitvoerbaar is binnen het bestaande bestemmingsplan ”Geldermalsen Woongebied” uit 2011. Hierdoor is een herziening voor de grond in het plangebied noodzakelijk.
  Ontwerp beeldkwaliteitplan “Koningsweg”

Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de regels van het bestemmingsplan ten aanzien van beeldaspecten en materiaalgebruik. De gemeenteraad stelt het beeldkwaliteitplan vast, gelijktijdig met het bestemmingsplan “Koningsweg 22 “ als aanvulling op de welstandsnota.

Raadplegen planstukken:

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerp beeldkwaliteitplan kunnen op afspraak worden ingezien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de gemeentelijke website: www.geldermalsen.nl > Maak afspraak > Inzien stukken of via (0345) 586 611.

Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitplan zijn tevens te raadplegen op de website www.geldermalsen.nl in PDF-vorm (onder het kopje ‘bestemmingsplannen).

De planstukken zijn tevens digitaal te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor het volgende planidentificatienummer gebruiken: NL.IMRO.0236.GDMkoningsweg22-OWO1.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m donderdag 30 oktober 2015) kan een ieder een schriftelijke zienswijze (géén e-mail) sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen, dan dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzagetermijn, een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling MRO: (0345) 58 66 11 (alleen bereikbaar tijdens kantooruren)

1. Aanleiding

De Kraalweg is een smalle weg die onvoldoende gefundeerd is om meer dan bestemmingsverkeer af te wikkelen. Hierdoor ontstaat schade aan de weg. Daarom is besloten de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer met uitzondering van (brom)fietsers.

2. Motivering

Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan besluiten wij de Kraalweg in Beesd af te sluiten voor doorgaand verkeer uitgezonderd (brom)fietsers door middel van een fysieke afsluiting.

Motivatie

De Kraalweg is van oudsher een karrenspoor dat alleen gebruikt werd door bestemmingsverkeer. Later is deze weg wel geasfalteerd maar er is nog steeds sprake van een onvoldoende gefundeerde weg. Omdat de Kraalweg naast bestemmingsverkeer in toenemende mate gebruikt wordt door sluipverkeer van en naar Rhenoy, ontstaat er scheurvorming in het wegdek. In de afgelopen jaren is er veelvuldig onderhoud aan de Kraalweg gepleegd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het ontstaan van de schade wordt nog extra versterkt door een instabiele berm aan de noordzijde van de weg.
In juni 2015 heeft een verkeerstelling plaatsgevonden. Uit deze telling blijkt dat de verkeers-intensiteiten op de weg niet heel hoog zijn maar te hoog voor wat redelijkerwijs alleen maar bestemmingsverkeer kan zijn. Deze hogere intensiteiten worden veroorzaakt doordat de Kraalweg regelmatig als binnendoorroute” tussen de A2 en Rhenoy wordt gebruikt. Dit is niet gewenst omdat de weg er niet geschikt voor is en omdat er goede alternatieve routes zijn.
Door het afsluiten van de Kraalweg krijgt de weg weer zijn oorspronkelijke functie voor bestemmingsverkeer terug. De afsluiting zal wel een doorgang voor (brom)fietsers hebben, zodat zij nog wel gewoon over de Kraalweg kunnen rijden. Het overige verkeer rijdt via alternatieve routes die wel geschikt zijn voor de afwikkeling van het verkeer.

Belangenafweging

Bij het nemen van het besluit zijn de belangen van alle betrokkenen afgewogen. Voor bestemmingsverkeer (aanwonenden en agrarische percelen) is een belangrijk voordeel van de maatregel dat de weg veiliger wordt omdat deze niet meer beschadigd wordt door teveel verkeer en omdat de intensiteiten sterk zullen afnemen. In maart 2015 is er overleg met de bewoners geweest en zij waren allen voorstander van de afsluiting. Voor alle verkeersdeelnemers (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) geldt wel dat de afsluiting kan leiden tot omrijden via een iets langere weg. Hiervoor zijn echter voldoende goede alternatieve routes beschikbaar. Bovendien staan de kosten van het geschikt maken van de weg niet in verhouding tot de functie ervan.

3. Juridische grondslag

• Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers
dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
• Bevoegdheid
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Mandaatbesluit Geldermalsen 2013 van Burgemeester en Wethouders (23 april 2013) is het afdelingshoofd Ruimtelijk Beheer bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.

Belangenafweging

In maart 2015 is er overleg met de bewoners van de Kraalweg geweest. Zij waren positief over de afsluiting.
Daarnaast is er contact geweest met de brandweer over de consequenties van de afsluiting voor de uitruktijden. Zij hebben aangegeven de voorkeur te geven aan een uitneembare of neerklapbare paal. De afsluiting zal ook (na een gewenperiode waarin betonblokken worden neergelegd) plaatsvinden door middel van een uitneembare of neerklapbare paal.
Hiermee is er voldoende aandacht aan de belangen van de bewoners en kan er direct een definitief verkeersbesluit worden genomen.

5. Bekendmaking

Dit besluit wordt op 17 september 2015 bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een mededeling geplaatst in het Nieuwsblad Geldermalsen.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • – het instellen van doodlopende weg uitgezonderd (brom)fietsers vanaf beide zijden op de Kraalweg, Beesd middels het plaatsen van bord L08 met onderbord OB54 uit bijlage 1 van het RVV aan het begin van de Kraalweg aan beide zijden;
 • – het aanbrengen van een knip halverwege de Kraalweg waarbij de doorgang voor (brom)fietsers vrij blijft.
 • Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening

  Geldermalsen, 14 september 2015

  Met vriendelijke groet,
  namens burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
  B.R. Kramer
  Hoofd afdeling Ruimtelijk beheer

  MEDEDELINGEN
  In werking treding
  Het genomen besluit treedt in werking na de bekendmaking ervan.
  Niet eens met deze beslissing? Reageer dan binnen 6 weken
  Bent u het niet eens met bovenstaande? Laat ons weten waarom u het niet eens bent. Dit heet bezwaar maken. Vermeld altijd uw naam en adres, de datum, het kenmerk van deze brief en uw handtekening. U heeft zes weken de tijd vanaf de dag na verzending van deze brief. Stuur uw bezwaar naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

  Voorlopige voorziening

  De definitieve beslissing geldt al. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de definitieve beslissing uit te stellen. Dit heet een voorlopige voorziening. En kan alleen als u ook een bezwaarschrift indiende Neem contact op met de rechtbank; Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, (026) 35 92 000 of kijk op www.rechtspraak.nl.

  Afschriften

   1. R. van Westerop, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid
   2. R. Dul, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid / Team De Waarden / Locatie Geldermalsen
   3. J. van der Wal
  1. Aanleiding

  Op 31 augustus 2015 is door de gebruiker van een gehandicaptenparkeerplaats aan het Achter ’t Veer een verzoek ingediend om deze plaats op te heffen. De bestuurder van de betreffende auto met kenteken 88-NKR-3 is niet meer in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.

  2. Motivering

  Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, is het gewenst om de gehandicaptenparkeer-plaats aan het Achter ’t Veer op te heffen. De aanvrager is niet meer in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en heeft daarom geen recht meer op de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
  Door het verwijderen van het bord D06, het onderbod met kenteken en het kruis in het straatwerk wordt de parkeerplaats weer openbaar.

  3. Juridische grondslag

   Vereiste verkeersbesluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
   Bevoegdheid Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Mandaatbesluit Geldermalsen 2013 van Burgemeester en Wethouders (23 april 2013) is de teamleider Civiele Techniek, afdeling Ruimtelijk Beheer bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

  4. Overleg

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht hierover een positief advies uit.

  5. Bekendmaking

  Dit besluit wordt op 3 september 2015 bekend gemaakt in de Staatscourant. Daarnaast wordt een mededeling geplaatst in het Nieuwsblad Geldermalsen.

  6. BESLUIT

  Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

   het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan het Achter ’t Veer, Geldermalsen middels de verwijdering van het bord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord met daarop het kenteken 88-NKR-3 en een kruis in het straatwerk; Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening

  Geldermalsen, 31 augustus 2015

  Met vriendelijke groet,
  Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
  namens dezen,
  K.Vos
  Teamleider Civiele Techniek

  MEDEDELINGEN
  In werking treding
  Het genomen besluit treedt in werking na de bekendmaking ervan.

  Niet eens met deze beslissing? Reageer dan binnen 6 weken
  Bent u het niet eens met bovenstaande? Laat ons weten waarom u het niet eens bent. Dit heet bezwaar maken. Vermeld altijd uw naam en adres, de datum, het kenmerk van deze brief en uw handtekening. U heeft zes weken de tijd vanaf de dag na verzending van deze brief. Stuur uw bezwaar naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

  Voorlopige voorziening

  De definitieve beslissing geldt al. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de definitieve beslissing uit te stellen. Dit heet een voorlopige voorziening. En kan alleen als u ook een bezwaarschrift indiende Neem contact op met de rechtbank; Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, (026) 35 92 000 of kijk op www.rechtspraak.nl.
  Afschriften
  1. R. van Westerop, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid
  2. R. Dul, Politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid / Team De Waarden / Locatie Geldermalsen
  3. J. van der Wal
  4. Aanvrager