Deze keer een verhaal over (a)sociaal Geldermalsen, over minima met schulden en statushouders die financieel gesteund worden door onze overheid. Dit laatste in overeenstemming met artikel 24 van het door Nederland getekende Verdrag betreffende de status van de vluchtelingen welke luidt als volgt: De Verdragsluitende Staten zullen de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen op dezelfde wijze behandelen als de onderdanen.

Dit verdrag dat in juli 1951 tot stand kwam staat nu bij sommige ter discussie maar gelukkig is er in ons land nog geen meerderheid te vinden om dit aan te passen. Volgens dit verdrag kan het dan ook niet zijn dat minima in onze samenleving achtergesteld worden ten opzichte van vluchtelingen die wij hier opvangen. Men mag dus de vraag stellen of onze overheid zich wel aan deze regels houdt wanneer het gaat om de gelijkheid gesteld in dit artikel 24 of zelfs artikel 1 van onze grondwet.

Om deze reden hebben we ons dilemma voorgelegd aan het college en een afschrift gestuurd naar de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. We hebben hen twee weken de tijd gegeven om dit in Geldermalsen recht te zetten en aangegeven beschikbaar te zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Hiervan heeft tot nu toe alleen Wim Timmermans, fractievoorzitter van de PvdA, gebruik gemaakt. Hij was verrast over hetgeen we vertelde en vroeg zich af of het hier ging om een incident. Nu wordt het tijd dat de inwoners zelf een oordeel vellen over het beleid en de uitvoering daarvan in Geldermalsen en een oordeel vormen door kennis te nemen van het onrecht dat we het college hebben gevraagd weg te nemen.

De minima in Geldermalsen

Sinds de oprichting zijn wij betrokken bij de Stichting Helping Hands Geldermalsen in de Rijnstraat 64 waar minima zich inzetten voor minima. Het heeft even geduurd maar steeds vaker horen wij de achtergronden van deze mensen die moeten vechten voor een menswaardig bestaan en een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen.

Zo is daar een mevrouw die in 2011 de eerste keer hulp heeft gevraagd bij het oplossen van haar schulden. Haar inkomen was onder de beslagvrije voet terecht gekomen maar de gemeente was een andere mening toegedaan. Haar hulpaanvraag was niet mogelijk omdat haar ex vriend in 2009 “veroordeeld “was voor fraude. In 2014 mocht zij gebruik maken van schuldhulpmaatje maar die zag niet dat het inkomen extreem laag was door de inhouding van de gemeente Geldermalsen voor het fraudeverhaal van de ex. Men gaf aan dat het voor haar het beste was wanneer zij zich onder bewind zou laten stellen want dan zou ze wel geholpen worden. In 2015 heeft zij de Nationale Ombudsman ingeschakeld om het inkomen op normaal niveau te krijgen. Zonder enig excuus en met hulp van een advocaat heeft zij het ten onrechte ingehouden bedrag als gevolg hier van alsnog ontvangen. Sindsdien worden aanvragen voor bijzondere bijstand afgedaan “als niet levensbedreigend”. Schuldhulp wordt afgewezen omdat er geen WA-verzekering is op haar eigen naam. De gemeente wil niet helpen en zegt niets te kunnen doen. Daarna beslist de rechtbank in Zutphen dat er toch een WSNP-traject gevolgd moet worden. Wederom ligt de aanvraag bij de gemeente Geldermalsen. Uiteindelijk heeft zij het hele dossier met correspondentie met de gemeente Geldermalsen opgestuurd naar mevrouw Jetta Klijnsma. Zij gaf aan gechoqueerd te zijn en noemt de houding van de gemeente bijzonder zorgwekkend en ernstig omdat er ook kinderen bij betrokken zijn die door deze houding bewust sociaal buitengesloten  worden.

Een alleenstaande vrouw met drie meerderjarige schoolgaande kinderen ontvangt in augustus een brief. Ze wordt op haar uitkering gekort omdat haar zoon uitgeschreven zou zijn van school. Hij is 25 jaar en heeft tot de 2de week van november nog examens. Hij wordt naar Tiel gestuurd om een bijstandsuitkering aan te vragen om het tekort van zijn moeder aan te vullen. Werkzaak is van mening dat hij maar extra geld moet lenen en tot zijn 27ste maar op school moet blijven zodat hij kan bijdragen aan het huishouden en wanneer hij op school blijft zal zijn moeder niet gekort worden. Hij heeft een niveau 4 opleiding afgerond en heeft al genoeg schulden gemaakt bij DUO. Het bezwaar wordt niet ontvankelijk verklaard, regels zijn regels is de mededeling. Zij wordt gekort omdat haar zoon inkomen zou hebben, alleen totdat hij 27 heeft hij geen recht op een uitkering. Op de brieven van de zoon wordt al helemaal niet gereageerd. 13 februari is zij bij schuldhulp Geldermalsen geweest omdat zij er niet meer uitkomt. Haar inkomen bedraagt 950 euro inclusief huur- en zorgtoeslag en de vaste lasten bedragen 1.054 euro. Waar mevrouw van eet vraagt de schuldhulp bemiddelaar zich af?  Daar had ze een duidelijk antwoord op. Onder minima van Gratis Shoppen is voedsel voor haar ingezameld.  Ondanks dat krijgt zij te horen dat zij om in aanmerking te komen voor schuldhulp ze stabiel moet zijn. Dit betekend zoveel als iedere maand alle vaste lasten betalen. Lukt dit niet dan is het advies om haar onder bewind voering te laten stellen.

Dan  is daar een man (60) en zijn vrouw (58. Hij wordt getroffen door de ziekte kanker en ziet door zijn ziekte het inkomen sterk achteruit gaan. Samen gaan zij naar de gemeente Geldermalsen voor hulp bij hun schuldproblemen. Het advies luidt, ga maar onder bewind dan worden jullie met de schulden geholpen en worden er afspraken gemaakt met de schuldenaren. Onder bewind bij Motio in mei 2015 en tot 2 keer toe wordt er een schuldenlijst en overeenkomst getekend alleen de schuldhulp blijft uit. Dit echtpaar moet het nu al bijna 3 jaar doen met een inkomen van 80 euro per week , waarvan meneer ook zijn autootje moet betalen om op zijn werk en ziekenhuis te komen. Wanneer dit gezin in aanmerking komt voor schuldhulp is een raadsel, Men is ten einde raad en weet niet meer wat ze moeten doen om uit hun situatie te komen.

Vervolgens een alleenstaande vrouw waarvan de dochter op advies van haar bewindvoerder het huis uit is . Zij staat sinds 2009 onder bewind omdat zij hulp nodig had bij haar schulden. Mevrouw heeft in 2006 al een WSNP-traject afgerond met haar ex-man en mag 10 jaar niet geholpen worden. Het advies was om haar maar onder bewind te stellen want dan zou zij wel geholpen worden. Bewindvoerder heeft in 2016 een aanvraag gedaan minnelijke schuldhulp en deze is afgewezen. In 2017 is er weer een nieuwe aanvraag gedaan. De vrouw heeft fysiotherapie nodig maar is daar niet voor verzekerd. Krijgt in plaats daarvan injecties i.v.m. met onderverzekering. Zij heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat het ooit beter zal worden. Iedere vorm van schuldhulp is afgewezen omdat zij eerst maar eens 10 jaar moet laten zien dat ze haar verplichtingen kan voldoen.

Dit zijn een paar schrijnende gevallen van dames (vrijwilligers) bij de Stichting Helping Hands Geldermalsen. Wij hebben niet de illusie dat deze gevallen op zichzelf staan. Het zou naïef zijn om te denken dat in Geldermalsen geen armoede kent.

Bestuurlijk Geldermalsen

Eerder hebben wij raadsleden vragen laten stellen over hoe sociaal Geldermalsen nu wel is en waarom doelgroepen nooit te horen krijgen dat de grens voor minima voor bijzondere kosten 120% van de bijstandsnorm is en niet 110%. Het desbetreffende raadslid kreeg te horen dat hier nooit gebruik van wordt gemaakt. Het probleem zou zitten in het feit dat de 110% via werkzaak loopt en de extra 10% via de gemeente loopt. Wij zijn van mening dat dit raadslid verkeerd is geïnformeerd. Ook op de site van de gemeente staat de norm 110% duidelijk vermeld. Besluiten van de raad worden, naar onze mening, dan ook bewust genegeerd door het dagelijks bestuur van de gemeente Geldermalsen.

Als klap op de vuurpijl heeft dit bestuur per 1 januari 2017 een streep gehaald door alle regelingen bijzondere bijstand en worden alle aanvragen afgewezen. Nu men in de gaten krijgt dat wij hier mee bezig zijn wordt er gezegd dat er een nieuwe regeling in de maak is. Navraag bij een raadslid leert dat zowel het stopzetten als aanpassen van de regeling niet wordt gesteund door een raadsbesluit. Het raadsbesluit om een bijstandsnorm van 120% aan te houden wordt volledig genegeerd. Voldoende bewijs dat dit gemeentebestuur zich weinig van onze volksvertegenwoordigers aantrekt en haar eigen gang gaat.

De normen voor statushouders

Als voorstander van het opvangen van vluchtelingen maken wij toch de vergelijking met statushouders.  Waar het verdrag spreekt van verdragsluitende Staten die rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen op dezelfde wijze behandelen als haar onderdanen, dan mag je toch verwachten dat de behandeling van haar eigen burgers enigszins overeenkomt met de behandeling van bedoelde vluchteling.

Je hoort veel over de bedragen die statushouders krijgen maar deze zijn meestal nergens op gebaseerd en weinig betrouwbaar. Het heeft even geduurd maar ons onderzoek levert de volgende cijfers op:

Een alleenstaande krijgt afhankelijk van de woning die moet worden ingericht een lening van 3.300 tot 4.000 euro. Hij moet hiervan maandelijks gedurende drie jaar 52,- euro terugbetalen. Een echtpaar krijgt 4.800 euro, met 1 kind 5.700 en met 2 kinderen 6.500 euro, een alleenstaande moeder met 4 kinderen krijgt 6.346, en moet hiervan 3 jaar lang maandelijks 82,- euro terugbetalen. Grofweg wordt dus de helft van de lening na drie jaar kwijtgescholden.

Een gezin met vier kinderen heeft een netto inkomen van jaarlijks 16.848,- euro vermeerderd met 2.043,- zorgtoeslag, 3.000,- kind gebonden budget, 4.011,- huurtoeslag en 19.453,- kinderopvangtoeslag. Dit gezin heeft dus een netto inkomen van 45.354,76 euro.  Dit is exclusief bijdragen in de kosten voor sporten en abonnementen voor openbaar vervoer.

Denk nu even terug aan de vrouw bij ons in Geldermalsen met haar drie kinderen die leeft van de liefdadigheid van haar lotgenoten. Een incident? Onder de vrijwilligers die bij de Stichting werken staat 60% onder bewind vanwege hun financiële positie, sommige van hen al bijna 9 jaar.

Dit alles onder de bezielende leiding van uw burgemeester Miranda de Vries tevens Voorzitter Raad van Toezicht van ‘Ieder 1 gelijk’ Wij zouden de raad er op willen wijzen dat de eerste termijn van mevrouw de Vries er dit jaar op zit. Misschien dat ook u genoeg heeft van haar strategische spelletjes en Geldermalsen van haar wil verlossen, nu is het moment.