politie-rugZoals al eerder gemeld heeft burgemeester Miranda de Vries aangifte gedaan op basis van art.272, het lekken van geheime informatie uit de commissie GREX. U heeft in eerdere publicaties kunnen lezen dat ik verschillende raadsleden heb uitgedaagd om mijn publicaties aan haar voor te leggen met de vraag hoe het nu precies zit met besloten, vertrouwelijk en geheim en of zij aangifte gaat doen van het schenden van de geheimhouding door ondergetekende. Weinigen durfden het aan en zwegen tot Jos Rietbergen de knuppel in het hoederhok gooide. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het tot een aangifte zou komen. Ze had meerdere malen in de raad uitgelegd hoe de procedure van geheimhouding in elkaar zit. Aan de andere kant blijft ze roepen dat alles uit de GREX geheim is. Ze heeft dus gekozen voor de aanval in een uiterste poging om de deksel op de put van de grondexploitatie te houden en aangifte te doen.

Gisteren heb ik aangifte tegen burgemeester de Vries gedaan wegens het doen van een opzettelijk valse aangifte conform Art. 268 van het Wetboek van Strafrecht. Openbaarheid van bestuur is één van de pijlers van onze democratie. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er zaken zijn die in het belang van Geldermalsen altijd onmiddellijk bekend moeten worden. Artikel 10 van de wet op de openbaarheid van bestuur is daar heel duidelijk over. Je mag je echter afvragen of hier geen andere belangen in het geding zijn. Zeker wanneer een raadslid in de Gelderlander schrijft: “Als transparantie strafbaar wordt. Vergaderen achter gesloten deuren hindert raadsleden en tast hun geloofwaardigheid aan. Niemand in de raad heeft nog enig benul hoe het nu zit met de geheimhouding en vertrouwelijkheid. B&W lijkt dit prima te vinden en neemt geen initiatief om hier enige duidelijkheid in te geven.

Transparantie & integriteit zijn mooie woorden maar bij het gemeentebestuur van Geldermalsen blijft het hierbij. De kloof en het vertrouwen tussen gemeente en burger is na 16 december 2015 tot een nieuw dieptepunt gezonken. Men denkt dit te kunnen herstellen door niet meer terug te kijken maar vooruit. De burgemeester wil niet meer spreken over de gebeurtenissen van de weken voor Kerst. Slachtoffers van die avond leven nog steeds met de trauma’s terwijl de burgemeester na haar mea culpa er niet meer aan herinnerd wil worden.

Ik ontken niet dat ik documenten heb gepubliceerd die zijn behandeld in de GREX maar beweer stellig dat deze niet geheim kunnen zijn, een mening die is gebaseerd op de gemeentewet:

  1. Volgens Art.25 lid 2 Art. 55 lid 2 en Art. 86 lid 2 dient op de stukken melding gemaakt te worden dat deze GEHEIM zijn. Dit is in geen van de door mij gepubliceerde stukken het geval.
  2. Voor alle stukken geldt dat ook al zouden ze geheim zijn geweest deze verplichting tot geheimhouding is vervallen omdat deze in de eerstvolgende raadsvergadering niet is bekrachtigd/vastgesteld. Art25 lid 3
  3. Mevrouw de Vries verwijst naar de notulen van de raadsvergadering van 30 september 2014. Hierin zou de raad hebben vastgesteld dat de notulen van de GREX geheim zijn. Dit is onjuist, hier is bekrachtigd dat onderdelen van Denktank GREX geheim zijn. Dit kan alleen betrekking hebben op die onderdelen die door de voorgaande raad in het verleden zijn vastgesteld als geheim en dus niet gelden voor de documenten die door mij zijn gepubliceerd.
  4. Weliswaar arbitrair maar toch ben ik van mening dat met de publicatie van de documenten er geen zakelijk belang van de gemeente is geschaad. Het is de gemeente die geweld doet aan de fundamenten van de democratie  zoals de openbaarheid van bestuur en het in diskrediet brengen van de pers.
  5. Opmerkelijk is ook dat veel van de als geheim bestempelde documenten te vinden zijn op het internet en te vinden zijn via GOOGLE door het zoeken naar de titel.
  6. De status van de GREX is GEHEIM dit weet iedereen volgens mevrouw de Vries.
  • De raad heeft geen flauw benul van de betekenis van besloten, vertrouwelijk & geheim. Dit wordt aangetoond door een verzoek van de VVD tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 om hier een duidelijk protocol voor op te stellen welke door de raad is omarmd en als opdracht aan de VVD is teruggegeven.
  • En dit gemeentebestuur blijft iedereen verbazen. 10 januari 2014 werd het vorige college de volgende vraag gesteld inzake de GREX ( het document gemerkt VERTROUWELIJK kunt u hier lezen). Zie vraag 16 : Wat wordt er openbaar van de beraadslagingen van de commissie GREX, wanneer en hoe? Antwoord: In principe niets. De commissie heeft zichzelf het predicaat vertrouwelijk toegedicht.  

De GREX heeft de status vertrouwelijk iets wat is bevestigd door B&W. Nu wil het toeval dat ik met burgemeester de Vries over het begrip VERTROUWELIJK bij mijn aanstelling als commissielid via de mail een discussie heb gehad. De enige plek waar dit begrip voorkomt is in de gedragscode voor raads- en commissieleden. Dat er geen wettelijke basis voor is behoeft geen beletsel te zijn om dit op te nemen in een  gedragscode.  Voor alle betrokkenen was echter wel duidelijk dat het schenden van vertrouwelijkheid geen enkel rechtsgevolg zou kunnen hebben. Bestuurders kunnen er op worden aangesproken maar daar houdt het dan ook mee op. Dit is ook vermeld in de toelichting bij het gebruikte model van de VNG. De mail is via deze link te lezen. 

Op het lekken van geheime stukken staat een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van de 4de categorie. Op het doen van een valse aangifte staat een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van de 3de categorie. Het zal niemand verbazen dat we ons met het volste vertrouwen voor de rechtbank verantwoorden, mocht het zover komen.

We houden u op de hoogte via GrootGeldermalsen.nl en via twitter @NvdKous